خبر ها

ابلاغ دستورالعمل ضوابط اجرایی انجام خدمات ممیزی خدمات بهداشت کار دفاتر خدمات سلامت

دستورالعمل ضوابط اجرایی انجام خدمات ممیزی خدمات بهداشت کار دفاتر خدمات سلامت توسط مقام عالی وزارت بهداشت آقای سعید نمکی به کلیه معاونت های بهداشت سراسر کشور ...

پوستر روز جهانی بهداشت محیط 98

«چالشهای تغییر اقلیم، زمانی برای بهداشت محیط جهانی جهت اقدام یکپارچه»

جدایی بهداشت محیط و حرفه ای...!؟

بعد از رایزنی نماینده مجلس و نماینده خانه کارگر آقای علی رضا محجوب با آقای نمکی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در ارتباط با جداسازی بخش های بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای(کار) از لحاظ اداری، وزیر بهداشت آقای نمکی قول های اولیه را در موافقت با این امر داده اند. امروز چهارشنبه 13 شهوریور 98 برخی از ...ابتدا قبلی 1 بعدی انتها