خدمات

معاينات بدو استخدام موضوع ماده 90 قانون تامین اجتماعی

معاينات بدو استخدام موضوع ماده 90 قانون تامین اجتماعی

مدارک لازم جهت معاینات بدو استخدام

مدارک مورد نیاز جهت معاینات بدو استخدام طب کار تامین اجتماعی

تعرفه معاینات بدو استخدام ۹۸

هزینه معاینات بدو استخدام

مجوزها

مجوزها

ادیومتری (شنوایی سنجی)

ادیومتری (شنوایی سنجی)

اپتومتری (بینایی سنجی)

اپتومتری (بینایی سنجی)ابتدا قبلی 1   بعدی انتها