اسپیرومتری (تست تنفس) WhatsApp ShareTelegram ShareFacebook ShareeMail تعداد بازدید : 3165

اسپیرومتری (تست تنفس)

تعیین حجم‌ها و ظرفیت‌های تنفسی در مرکز تخصصی طب کار آسا با استفاده از جدیدترین دستگاه‌های اسپیرومتری و تحت نظارت مستقیم متخصص طب کار صورت می‌پذیرد. بدین ترتیب نحوه انجام و تفسیر آزمون‌های اسپیرومتری بر اساس استانداردهای انجمن توراکس آمریکا (ATS)و توسط متخصص طب کار از ارزش و اعتبار ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. در اینجا نیز انتقال دستگاه قابل حمل به محیط کار و بررسی وضعیت تنفسی کارگران بدون دوری ایشان از محیط کار امکان پذیر است. نتایج حاصل از انجام آزمون، به گونه ای کاملاً گویا و همراه با تفسیر در اختیار افراد ذینفع قرار گرفته و در صورت وجود هرگونه اختلال، ارجاع به متخصصین ریه امکان پذیر می‌باشد.