قوانین و مقررات سلامت شغلی

راهنماي معاينات سلامت شغلي كاركنان مراكز بهداشتي- درماني

راهنماي معاينات سلامت شغلي كاركنان مراكز بهداشتي- درماني

آیین نامه معاینه و معافیت‌های پزشکی خدمت وظیفه عمومی

با استفاده از این آیین نامه میتوان نوع بیماری که باعث دریافت معافیت پزشکی توسط فرد شده را مشخص کرد که این موضع بخصوص در زمان معاینات بدو استخدام اهمیت بسیاری دارد

کارت سلامت رانندگان

کارت سلامت رانندگان

بخشنامه جدید معاینات سلامت شغلی (طب کار)

بخشنامه جدید معاینات سلامت شغلی (طب کار)

آئين نامه تاسيس مراكز بهداشت كار

آئين نامه تاسيس مراكز بهداشت كارابتدا قبلی 1    بعدی انتها