مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر ) مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )

صفحه 1 صفحه 1

هدایت کشتی
هدایت کشتی

معاینات شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس توسط مرکز تخصصی طب کار آسا
پایش پیشرو صنعت
پایش پیشرو صنعت

معاینات بدو استخدام پرسنل شرکت پایش پیشرو صنعت (psi) توسط مرکز تخصصی طب کار آسا
پیوند آزاد شبکه
پیوند آزاد شبکه

انجام معاینات بدو استخدام پرسنل شرکت پیوند آزاد شبکه توسط مرکز تخصصی طب کار آسا
بانک تجارت
بانک تجارت

معاینات بدو استخدام پرسنل بانک تجارت توسط مرکز تخصصی طب کار آسا
آسان پک
آسان پک

معاینات بدواستخدام پرسنل شرکت آسان پک توسط مرکز تخصصی طب کار آسا
نصب نیرو
نصب نیرو

معاینات پیش از استخدام شرکت نصب نیرو توسط مرکز تخصصی طب کار آسا

استفاده کنندگان خدمات شرکت