مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر ) مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )

صفحه 1 صفحه 1

تامین سرمایه امین
تامین سرمایه امین

معاینات ادواری سال 1397 شرکت تامین سرمایه امین توسط مرکز تخصصی طب کار آسا
شرکت توزیع داروپخش
شرکت توزیع داروپخش

عقد قرارداد شرکت توزیع داروپخش با شرکت طب کار و کارگر(مرکز تخصصی طب کار آسا) جهت انجام معاینات دوره ای سال 97
چاپ هنر مدرن
چاپ هنر مدرن

معاینات بدواستخدام شرکت چاپ هنر مدرن توسط مرکز تخصصی طب کار آسا
آزمایشگاه پاتوبیولوژی دانش
آزمایشگاه پاتوبیولوژی دانش

معاینات بدواستخدام آزمایشگاه پاتوبیولوژی دانش توسط مرکز تخصصی طب کار آسا
بیمارستان محب کوثر
بیمارستان محب کوثر

معاینات بدواستخدام بیمارستان محب کوثر توسط مرکز تخصصی طب کار آسا
شرکت سیمان شرق
شرکت سیمان شرق

انجام معاینات بدو استخدام شرکت سیمان شرق توسط مرکز تخصصی طب کار آسا

استفاده کنندگان خدمات شرکت